Nalaganje

Aktualno in zanimivo

Prva kadrovska piramida v Sloveniji!

| 21. april 2016
Ekipa Teambuilding akademije je letos gostovala na Slovenskem kadrovskem kongresu 2016, kjer je udeležencem, 200 strokovnjakom za področje človeških virov, na inovativen način predstavila tri ključne točke za učinkovito timsko delo v organizacijah. Prvi del dogajanja je bil namenjen osvetlitvi vloge kadrovskih oddelkov kot ključnih povezovalcev med posameznikom, timom in celotno organizacijo, v drugem delu pa je v stilu letošnjega slogana kongresa "Od ideje do rezultatov" sledil še timski program Timska piramida, ki je simbolično zaokrožila prvi predavateljski dan kongresa.

Pod naslovom "Kaj ima geometrija s timskim delom" je tako Dani Polajnar, direktor TBA in priznan strokovnjak za področje razvoja timskega dela, s pomočjo geometrijskega telesa piramide pri vsaki od komponent izpostavil ključne elemente. Na nivoju posameznika so za razvoj in sposobnost timskega dela zaposlenih ključni osebnost, predanost in kompetence. Na nivoju timov so ključni jasni cilji in predanost, zaupanje in spoštovanje ter seveda dobro vodenje. Na nivoju celotne organizacije pa se vse začne in konča pri vzpostavljeni kulturi, vrednotah, procesih ter jasni strategiji razvoja.
skk
Z zgornjimi predpostavkami smo v prvem v sklopu predavanja pri zbranih strokovnjakih za kadre želeli preveriti tudi stanje na področju timskega dela v podjetjih v Sloveniji. 113 odgovorov je pokazalo naslednje rezultate na lestvici od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da trditev sploh ne drži, 10 pa, da trditev popolnoma drži:  

Pri trditvi "Načrtno gradimo kompetence zaposlenih za njihovo učinkovito sodelovanje v timu," je povprečna ocena  znašala 6.1. Z oceno 8 ali več odgovorilo 35 sodelujočih (okvirno 30 % vseh vprašanih). Na podlagi dobljenih rezultatov in poznavanja situacije na trgu ocenjujemo, da v večini podjetij obstaja potreba po razvoju timskih kompetenc, vendar pa ni strateškega načrta za njihovo realizacijo
 
Trditev "Imamo strategijo za razvoj timskega dela," je dosegla nekoliko nižjo oceno, in sicer povprečno 5.0 točk. Z oceno 8 ali več je odgovorilo le 23 predstavnikov podjetij. Iz prakse opažamo, da so v večini primerov razvoj timskega dela bolj ad-hoc aktivnosti na nivoju vodij timov kot pa načrtno izvajanje zastavljene strategije, kar podjetjem onemogoča, da bi timsko delo na dolg rok pripeljali na višji, učinkovitejši nivo. 

Najvišjo oceno je dosegla trditev "Vodjem omogočamo učinkovito vodenje in razvoj njihovih timov (zagotavljamo jim procese, čas, finančna sredstva, znanje in drugo podporo)", ki je dosegla 6.7 točk, z 8 ali več pa je odgovorilo 40 kadrovnikov. 
Odgovori nakazujejo, da se podjetja zavedajo pomembnosti dobro usposobljenih vodij za učinkovito delo vseh zaposlenih, kar nujno vključuje ob njihovem poznavanju področja strokovnosti tudi celo paleto znanj za učinkovito delo z ljudmi. Ne smemo pa pozabiti, da ključ za učinkovitost leži v dobrem sodelovanju vseh vpletenih. V poslovnem svetu in na področju človeških virov je splošno znano, da so angažirani zaposleni največji kapital podjetja, zato je nujno storiti vse potrebno za opolnomočenje vseh zaposlenih, na vodilnih, podpornih in operativnih položajih.
analiza skk
Iz te kratke raziskave opažamo, da se pri večini podjetij timsko delo, kjub pomenu za njegovo uspešno delovanje in s tem tudi za profitabilnost, ne razvija strateško. S tem podjetja spregledajo pomemben doprinos timskega dela h konkurenčni prednosti, ki izhaja iz povezovanja in učinkovitega sodelovanja zaposlenih. V skladu s trendi in razvijanjem poslovnega sveta v prihodnosti bodo tako podjetja morala nameniti več sredstev, časa in energije sistematičnemu razvoju in vzdrževanju kakovosti timskega dela, ki postaja nepogrešljiv element uspeha vsakega podjetja. 

Untitled 3

Copyright © 2015 TBA d.o.o.